Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trackdays4all B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53267486

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Trackdays4all;

1.2. Aanbieding(en): alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves;

1.3. Trackdays4all: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trackdays4all B.V., de aan Trackdays4all gelieerde entiteiten en/of de door Trackdays4all (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden;

1.4. Offerte(s): een vrijblijvend aanbod van een daartoe bevoegde functionaris van Trackdays4all aan Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst;

1.5. Afnemer: de natuurlijk- of rechtspersoon die met Trackdays4all een overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke overeenkomst met Trackdays4all wenst aan te gaan en Trackdays4all daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Trackdays4all een Offerte / Aanbieding heeft uitgebracht;

1.6. Partijen: Trackdays4all en Afnemer gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes, reserveringen, overeenkomsten en aangeboden diensten en producten die worden aangegaan met of afgenomen van Trackdays4all.

2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover Trackdays4all daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Trackdays4all bevoegde functionaris dan wel anderszins door Trackdays4all aangewezen bevoegde personen. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Trackdays4all en Afnemer.

2.3. Afnemer stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Afnemer en Trackdays4all. Afnemer stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van Trackdays4all en Afnemer naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Trackdays4all prevaleren.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.6. Trackdays4all behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Trackdays4all een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail en/of per post heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Afnemer.

ARTIKEL 3: OFFERTE / AANBIEDING

3.1. Alle door Trackdays4all uitgebrachte Offertes c.q. Aanbiedingen – in welke vorm ook – zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

3.2. Trackdays4all kan niet aan een Offerte c.q. Aanbieding gehouden worden indien deze Offerte c.q. Aanbieding een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Afnemer redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.

3.3. De Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende 14 dagen.

3.4. Schriftelijke opdrachten en Offerteaanvragen van Afnemer dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te leveren zaken c.q. diensten.

3.5. Trackdays4all zal uitgaan van de juistheid van de door Afnemer verstrekte gegevens en hierop haar Offerte / Aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Afnemer.

3.6. Indien Trackdays4all een Aanbieding van Afnemer aanvaardt c.q. Afnemer een Offerte van Trackdays4all accepteert, heeft Trackdays4all het recht om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende Offerteaanbod binnen een periode van 7 werkdagen te herroepen.

3.7. Wanneer de Offerte niet wordt geaccepteerd, is Trackdays4all gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte bij Afnemer in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte heeft bedongen.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Afnemer een door Trackdays4all uitgebrachte Offerte c.q. Aanbieding heeft geaccepteerd, dan wel zodra een door Afnemer gedaan aanbod schriftelijk door Trackdays4all is bevestigd, dan wel zodra Trackdays4all uitvoering geeft aan een in het verlengde van de overeenkomst liggende uitvoeringshandeling en Afnemer daar niet dezelfde dag nog tegen ageert, dan wel zodra Afnemer gebruik maakt van c.q. deelneemt aan een activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante diens van Trackdays4all.

4.2. Indien Afnemer, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Trackdays4all niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Tracksdays4all om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Trackdays4all de wijzigingen van Afnemer accepteert, is Trackdays4all gerechtigd om wijzigingskosten bij Afnemer in rekening brengen.

4.3. Overeenkomsten c.q. afspraken alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door een daartoe krachtens de statuten van Trackdays4all bevoegde functionaris dan wel anderszins door Trackdays4all aangewezen bevoegde personen. Trackdays4all is niet gebonden aan eventuele overeenkomsten c.q. afspraken alsmede wijzigingen daarop met medewerkers van Trackdays4all, tenzij deze schriftelijk door een krachtens de statuten van Trackdays4all bevoegde functionaris dan wel een anderszins door Trackdays4all aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van Afnemer zal Trackdays4all aangeven wie binnen haar onderneming (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van overeenkomsten c.q. afspraken.

4.4. Wijzigingen van datum, tijd en/of het aantal personen vanaf 28 dagen voordat de activiteit c.q. het evenement plaatsvindt zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

4.5. Trackdays4all is bevoegd – geheel naar haar inzichten – derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5: RESERVERINGEN C.Q. INSCHRIJVINGEN

5.1. Afnemer is niet verplicht vooraf te reserveren c.q. zich vooraf in te schrijven voor deelname aan een activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Zonder reservering c.q. inschrijving kan aan Afnemer echter de toegang tot de activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst geweigerd worden.

5.2. Alle activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante diensten zijn te reserveren op basis van beschikbaarheid.

5.3. Reservering van c.q. inschrijving voor activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante diensten geschiedt door middel van een digitaal door de Afnemer(s) in te vullen inschrijfformulier via de website van Trackdays4all.

5.4. Reserveringen c.q. inschrijvingen voor (een) Afnemer(s) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, evenementenbureaus e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Trackdays4all is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Afnemer(s) zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN AFNEMER

6.1. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek, zowel bij het betreden van de terreinen van Trackdays4all alsmede bij deelname aan c.q. het bijwonen van c.q. gebruikmaking van door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, zich te identificeren om Trackdays4all onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar (wettelijke) verplichtingen in het kader van de door haar of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten.

6.2. Gedurende de deelname aan c.q. het bijwonen van c.q. de gebruikmaking van door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten,
evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, dient de Afnemer niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bewuste activiteit, evenement, training en/of overige c.q. aanverwante zaak of dienst geldende regels van fatsoen. Afnemer is voorts verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van Trackdays4all, haar instructeurs, haar personeel, door haar aangewezen derden, de brandweer en andere bevoegden.

6.3. Het is Afnemer onder meer verboden:

 1. (huis)dieren de terreinen van Trackdays4all in te brengen c.q. naar door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten mee te brengen;

 2. te roken op de terreinen van Trackdays4all op plaatsen waar roken niet uitdrukkelijk is toegestaan;

 3. laswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, op straffe van inbeslagname van deze zaken;

 4. drugs mee te brengen naar de door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie;

 5. onder invloed van alcohol, drug en/of andere verdovende middelen deel te nemen aan door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten;

 6. naar het oordeel van de daartoe door Trackdays4all aangewezen personen gevaarlijke en/of voor overige bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, op straffe van inbeslagname van deze zaken;

 1. beschadigingen aan te richten aan de terreinen c.q. eigendommen van Trackdays4all. De Afnemer is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de terreinen c.q. eigendommen van Trackdays4all;

 2. goederen van welke aard dan ook op de terreinen van Trackdays4all aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

 3. andere bezoekers c.q. aanwezigen op de door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.

6.4. Bij overtreding door Afnemer van één of meer van de bepalingen zoals genoemd in dit artikel is Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Trackdays4all gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of Afnemer de (verdere) toegang tot haar terreinen c.q. de door haar of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten te weigeren. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft Afnemer geen recht op restitutie van het bedrag dat hij aan Trackdays4all heeft voldaan en/of andere schadevergoeding.

6.5. Trackdays4all is gerechtigd de Afnemer die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de terreinen van Trackdays4all of de door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q.aanverwante zaken en diensten de regels uit deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden, of wanneer op een andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging c.q. overtreding van deze Algemene Voorwaarden door de Afnemer bestaat, de toegang de terreinen van Trackdays4all c.q. de door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen.

ARTIKEL 7: PRIVACY

7.1. Trackdays4all en/of een door haar aangewezen derde verwerkt persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats, van de afnemer en bezoekers van haar website(s) conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2 Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Trackdays4all B.V. verleent u Trackdays4all B.V. alsmede de medewerkers en partners van Trackdays4all B.V., het recht om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van deelname aan evenementen, verzenden van foto’s, verzenden van informatie cq nieuwsbrieven en registratie in het tijdwaarnemingssysteem. Dit is noodzakelijk voor uitvoering van de werkzaamheden en organisatie van evenementen door Trackdays4all B.V.

ARTIKEL 8: ANNULERING DOOR AFNEMER

8.1. Afnemer is gerechtigd een overeenkomst met Trackdays4all uiterlijk 4 weken voordat de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst plaats zal vinden te annuleren. De annulering dient per aangetekende brief verzonden te worden binnen de gestelde termijn van minimaal 4 weken. Indien een annulering conform dit lid plaatsvindt, is Trackdays4all gerechtigd alle ter zake de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, de ter zake van winstderving een redelijk percentage van maximaal 20 % van het factuurbedrag met een minimum bedrag van € 50,00, bij Afnemer in rekening te brengen. Afnemer heeft alleen het recht om de circuittraining (track day(s)) te annuleren en niet de extra geboekte opties zoals o.a.; begeleiding, transport, huurmotor, hotel, pitbox, cursus wegracelicentie, etc. Trackdays4all zal aan Afnemer de vergoeding van de circuittraining (track day(s)) restitueren die staat vermeld op het betalingsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Afnemer aan Trackdays4all heeft betaald, onder aftrek van de aan Trackdays4all conform dit artikel verschuldigde kosten. 

8.2. Afnemer is slechts gerechtigd een overeenkomst met Trackdays4all binnen 2 tot 4 weken voordat de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst plaats zal vinden te annuleren, indien Afnemer aan Trackdays4all een medische verklaring kan overleggen waaruit Trackdays4all kan opmaken dat Afnemer vanwege medische redenen niet deel kan nemen aan de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst. De annulering dient per aangetekende brief verzonden te worden binnen de gestelde termijn van minimaal 2 weken. Indien annulering conform dit lid plaatsvindt, is Trackdays4all gerechtigd alle ter zake de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder de boekingskosten zijnde € 50,00, alsmede ter zake van winstderving een redelijk percentage van maximaal 20 % van het factuurbedrag, bij Afnemer in rekening te brengen. Afnemer heeft alleen het recht om de circuittraining (track day(s)) te annuleren en niet de extra geboekte opties zoals o.a.; begeleiding, transport, huurmotor, hotel, pitbox, cursus wegracelicentie, etc. Trackdays4all zal aan Afnemer de vergoeding van de circuittraining (track day(s)) restitueren die staat vermeld op het betalingsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Afnemer aan Trackdays4all heeft betaald, onder aftrek van de aan Trackdays4all conform dit artikel verschuldigde kosten. 

8.3. Indien Afnemer niet tot annulering conform lid 8.1 of 8.2 wenst over te gaan, kan Afnemer er ook voor kiezen zijn of haar evenement cq training inclusief eventuele opties zelf door te verkopen aan een derde. Trackdays4all dient dan de volledige gegevens van de plaatsvervanger van Afnemer, zoals ingevuld moet worden op het inschrijfformulier, uiterlijk 1 week voor aanvang via e-mail toegestuurd te krijgen. Afnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

8.4. Indien Afnemer de overeenkomst wenst te annuleren 2 weken voordat de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst plaats zal vinden, zal Trackdays4all nakoming van de overeenkomt vorderen.

8.5. Indien Afnemer vanwege medische redenen niet kan deelnemen aan de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst, kan Afnemer in haar plaats – hetgeen in afwijking van hetgeen onder artikel 12 is bepaald – een derden aan de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst laten deelnemen door aanmelding van en goedkeuring door die derden bij Trackdays4all. Een dergelijke aanmelding dient te geschieden onder opgaaf van naam en de overige gegevens die op het inschrijfformulier staan weergegeven van die derden en uiterlijk 1 week voordat de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst plaats zal vinden, dit op straffe van verval van recht. Afnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

8.6. Restituties uit hoofde van dit artikel vinden uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats na overhandiging door de Afnemer van een geldig en onbeschadigd betalingsbewijs voor het geannuleerde aan Trackdays4all. Boekingskosten, creditcardkosten, of overige schade zullen niet worden vergoed.

ARTIKEL 9: ANNULERING DOOR TRACKDAYS4ALL

9.1. Trackdays4all behoudt zich te allen tijde het recht voor om een door haar of een door haar ingeschakelde derde georganiseerde activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst uiterlijk 14 dagen voordat de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst plaats zal vinden geen doorgang te laten vinden c.q. te annuleren, bijvoorbeeld in het geval dat er naar oordeel van Trackdays4all te weinig inschrijving zijn. Trackdays4all is gerechtigd een door haar of een door haar ingeschakelde derde georganiseerde activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst te allen tijde te annuleren indien sprake is van onvoorziene omstandigheden c.q. overmacht zijdens Trackdays4all.

9.2. Indien een door Trackdays4all of een door haar ingeschakelde derde georganiseerde activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst ingevolge het vorige lid door Trackdays4all wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Trackdays4all uitsluitend verplicht zijn aan Afnemer de vergoeding te restitueren die Trackdays4all heeft vermeld op het betalingsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Afnemer aan Trackdays4all heeft betaald. In de plaats van voornoemde restitutie kan Afnemer er ook voor kiezen aan een andere activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst van Trackdays4all deel te nemen ter waarde van maximaal het aan Afnemer conform dit artikel te restitueren bedrag.

9.3. Indien een door Trackdays4all of een door haar ingeschakelde derde georganiseerde activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst ingevolge het vorige lid door Trackdays4all wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Trackdays4all slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die Trackdays4all heeft vermeld op het betalingsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Afnemer aan Trackdays4all heeft betaald.

9.4. Restituties uit hoofde van de vorige leden vinden uiterlijk binnen acht weken na de geannuleerde datum plaats na overhandiging door de Afnemer van een geldig en onbeschadigd betalingsbewijs voor het geannuleerde aan Trackdays4all. Boekingskosten, creditcardkosten, of overige schade zullen niet worden vergoed.

9.5. Indien na betaling door Afnemer aan Trackdays4all is gebleken dat Afnemer aan de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst niet kan deelnemen, daar de maximale door Trackdays4all bepaalde hoeveelheid afnemers reeds is bereikt, is Trackdays4all verplicht aan Afnemer de vergoeding te restitueren die Trackdays4all heeft vermeld op het betalingsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de Afnemer aan Trackdays4all heeft betaald. Restitutie uit hoofde van dit lid vindt uiterlijk binnen twee weken nadat Trackdays4all bekend is geworden met het feit dat Afnemer conform dit lid niet kan deelnemen aan de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst plaats.

ARTIKEL 10: TARIEVEN, BETALINGSBEWIJS EN BETALING

10.1. Alle door Trackdays4all opgegeven, dan wel tussen Trackdays4all en Afnemer overeengekomen c.q. gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, vrachtkosten, reiskosten, materiaalkosten, gereedschapskosten, leveringskosten, rechten en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

10.2. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen ná het sluiten van de overeenkomst, en indien dit eerder is uiterlijk voordat de overeenkomst door Trackdays4all is uitgevoerd, hetzij contant, hetzij via een door Trackdays4all erkend betalingssysteem (te weten: iDeal, PayPal, Bancontact, Giropay, MyBank, Sofortbanking en Maestro), hetzij met een door Trackdays4all erkende creditcard (te weten: Visa, Mastercard, Postepay en Carte Bleue). Indien wordt gekozen voor betaling met creditcard, is Trackdays4all gerechtigd een toeslag van 6 % over het totaal door Afnemer aan haar verschuldigde bedrag bij Afnemer in rekening te brengen.

10.3. Nadat Afnemer voor betaling aan Trackdays4all heeft zorggedragen ontvangt zij van Trackdays4all een betalingsbevestiging, welke betalingsbevestiging eveneens als toegangsbewijs heeft te gelden.

10.4. De betalingsbevestiging wordt eenmalig verstrekt en geeft aan één persoon het recht om aan een door Trackdays4all of een door haar ingeschakelde derde georganiseerde activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst deel te nemen.

10.5. Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,- (exclusief BTW). Indien Trackdays4all hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Afnemer.

10.6. Een beroep op korting, verrekening en/of opschorting door Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.7. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1. Trackdays4all is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.

11.2. Indien Trackdays4all als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is uitvoering te geven aan de overeenkomst met Afnemer, is Trackdays4all gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Trackdays4all ontstaat.

11.3. Indien Trackdays4all bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, welke factuur Afnemer aan Trackdays4all dient te voldoen.

11.4. Trackdays4all heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Trackdays4all haar verbintenis had moeten nakomen.

11.5. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Trackdays4all zijn toe te rekenen. Hieronder worden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, ziekte van het personeel van Trackdays4all, onlusten, revoluties en/of oorlogen, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Trackdays4all afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, brand en/of storing in het bedrijf van Trackdays4all, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Trackdays4all, een algemeen gebrek aan defect in voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en algemene vervoersproblemen.

ARTIKEL 12: VERBOD DOORVERKOOP

12.1. Afnemer is gehouden om het betalingsbewijs/toegangsbewijs voor een door Trackdays4all of een door haar ingeschakelde derde georganiseerde activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst voor zichzelf te houden en mag dit derhalve slechts met de uitdrukkelijk toestemming van Trackdays4all aan derden doorverkopen, ter verkoop aan bieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken. Dit dient uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang schriftelijk aangevraagd te worden bij Trackdays4all.

12.2. Een betalingsbewijs/toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt zonder dat daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Trackdays4all is verleend, kan door Trackdays4all ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt betalingsbewijs/toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot de betreffende activiteit, evenement, training of overige c.q. aanverwante dienst, zonder dat Afnemer en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding Trackdays4all uit hoofde van de betreffende overeenkomst met Afnemer heeft ontvangen;

ARTIKEL 13: KLACHTEN

13.1. Afnemer dient klachten, in welke vorm dan ook, zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt – schriftelijk bij Trackdays4all te melden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

13.2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Afnemer zijn rechten ter zake verliest.

13.3. Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van Afnemer niet op, noch komt aan Afnemer het recht toe haar verplichtingen op te schorten.

13.4. Trackdays4all beantwoordt de door de Afnemer bij haar ingediende klachten zo snel mogelijk.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

14.1. Het betreden van de terreinen van Trackdays4all alsmede deelname aan c.q. het bijwonen van c.q. gebruikmaking van door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, geschiedt door Afnemer voor eigen rekening en risico. Trackdays4all, haar instructeurs, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan door genoemd betreden van de terreinen van Trackdays4all alsmede deelname aan c.q. het bijwonen van c.q. gebruikmaking van door Trackdays4all c.q. door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, waaronder schade door gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel alsmede schade veroorzaakt door eigen rijgedrag of het rijgedrag door anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Trackdays4all.

14.2. Trackdays4all is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Trackdays4all uit de overeenkomst en/of opzet of grove schuld zijdens Trackdays4all. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trackdays4all aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Trackdays4all toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Trackdays4all aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.

14.3. De aansprakelijkheid van Trackdays4all is te allen tijde beperkt tot het navolgende:

 1. Trackdays4all is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;

 2. Indien Trackdays4all aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trackdays4ll beperkt tot directe schade ter hoogte maximaal het totaalbedrag dat

 3. De aansprakelijkheid van Trackdays4all is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van Trackdays4all in voorkomend geval.

14.4. Trackdays4all zal ernaar streven dat de door haar c.q. door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten zoveel mogelijk volgens het aangekondigde (tijd)schema c.q. programma zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Trackdays4all is voorts niet aansprakelijk voor schade aan Afnemer en/of derden ontstaan door een wijziging in de inhoud en de wijze (c.q. kwaliteit) van het uitvoeren van het programma van de door haar georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

14.5. Indien Trackdays4all goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Trackdays4all daarvoor enige vergoeding bedingt, is Trackdays4all nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij Trackdays4all opzettelijk deze schade heeft toegebracht of de schade het gevolg is van grove schuld van Trackdays4all.

14.6. Indien aan de door Afnemer bij Trackdays4all in bewaring gegeven goederen, waarvoor door Trackdays4all een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is Trackdays4all verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. Goederen met een (totaal)waarde hoger dan € 150,– mogen niet bij Trackdays4all worden afgegeven. Afnemer garandeert dat de waarde van een af te geven goed niet hoger is dan € 150,– en kan en zal Trackdays4all niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,–.

14.7. Afnemer vrijwaart Trackdays4all tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van Trackdays4all.

14.8. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die voor Trackdays4all, haar instructeurs, haar personeel en/of enige andere derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit de overeenkomst en/of een onrechtmatige daad, waaronder een overtreding van de huisregels of het ondeskundig gebruik van zaken is begrepen, begaan door de Afnemer en/of derden die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

14.9. Door akkoordbevinding van deze Algemene Voorwaarden verklaart Afnemer ermee bekend te zijn alsmede er nadrukkelijk op te zijn gewezen alsmede ermee akkoord te zijn dat het betreden van de terreinen van Trackdays4all alsmede deelname aan c.q. het bijwonen van c.q. gebruikmaking van door Trackdays4all of door haar ingeschakelde derden georganiseerde activiteiten, evenementen, trainingen en overige c.q. aanverwante zaken en diensten een verhoogd risico met zich brengt.

14.10. Afnemer zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen iedere mogelijke aansprakelijkheid op grond van c.q. tegen alle mogelijke risico’s gepaarde gaande met het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk dient te worden verstaan dat Afnemer dient te beschikken over een adequate ziektekostenverzekering. Afnemer dient op eerste verzoek van Trackdays4all de verzekeringspolis en de bewijzen van premiebetaling aan Trackdays4all ter inzage te verstrekken of in kopie toe te sturen.

17.1. Op elke overeenkomst tussen Trackdays4all en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Elk geschil tussen Trackdays4all en Afnemer zal worden beslecht door de Rechtbank te Assen.

ARTIKEL 15: GEVONDEN VOORWERPEN

15.1. Op het terrein en in het gebouw van Trackdays4all verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de Afnemer worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Trackdays4all te worden ingeleverd.

15.2. Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen drie jaar na de inlevering daarvan bij Trackdays4all heeft gemeld, verkrijgt Trackdays4all het eigendom. Indien Trackdays4all bij de gemeente aangifte van de vondst doet, zal het gevondene binnen een termijn van 1 jaar na de inlevering daarvan bij Trackdays4all, eigendom van Trackdays4all worden.

15.3. Indien Trackdays4all door de Afnemer achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Afnemer. Trackdays4all is nimmer tot toezending verplicht.

ARTIKEL 16: OPSCHORTING EN ONTBINDING

16.1. Trackdays4all is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien:

 1. Afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

 2. Trackdays4all goede grond heeft om te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.

 3. Afnemer failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;

 4. beslag op zaken of vorderingen van Afnemer is gelegd;

 5. Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden;

 6. Afnemer (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

16.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Trackdays4all op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

16.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Trackdays4all zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Trackdays4all bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op elke overeenkomst tussen Trackdays4all en Afnemer is
Nederlands recht van toepassing.
17.2. Elk geschil tussen Trackdays4all en Afnemer zal worden beslecht
door de Rechtbank te Assen.

ARTIKEL 18: NEDERLANDTALIGE ALGEMENE VOORWAARDEN BINDEND

18.1. Van deze Algemene Voorwaarden is tevens een versie opgesteld in diverse andere talen. Op verzoek van Afnemer zullen deze worden toegestuurd, doch Afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van de onderhavige Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden, welke als bindend te gelden heeft.