Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en disclaimer Trackdays4all B.V.
Artikel 1, Definities
Trackdays4all B.V. onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden ‘circuittrainingen’, ‘deelnemer’ en ‘overige diensten’.
Onder ‘circuittrainingen’ worden verstaan alle circuittrainingen, circuitdagen en/of track days waaraan deelgenomen kan worden door inschrijving via de website.
Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan een ieder die zich inschrijft voor een ‘circuittraining’.
Onder ‘website’ wordt verstaan de website van Trackdays4all B.V., te weten: www.trackdays4all.nl / .de / .be / .com.
Onder ‘vervanger’ wordt verstaan een ieder die in plaats van een ‘deelnemer’ deelneemt aan een ‘circuittraining’.

Artikel 2, Tarieven en kosten
a. Circuittrainingen
Voor een ‘circuittraining’ is de deelnemer of het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, het cursusgeld verschuldigd dat geldt op het moment waarop de deelnemer zich inschrijft voor de ‘circuittraining’. Inschrijving geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website.
b. Overige diensten
De tarieven en kosten voor ‘overige diensten’ zoals o.a. pitboxen, persoonlijke begeleiding, cursus racelicentie, hotel, transport, etc., geleverd door Trackdays4all B.V., worden vastgelegd door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website. Voor wat betreft de betaling zijn de betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 3, Annuleringen en boekingskosten
a.
Trackdays4all B.V. is bevoegd een eendaagse of meerdaagse circuittraining te annuleren, bijv. wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 14 dagen voor de geplande datum. Nadien kan een circuittraining door Trackdays4all B.V. alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere gereserveerde circuit(s). Indien Trackdays4all B.V. een circuittraining annuleert, ontvangt u uw geld retour of mag u een andere circuittraining uitkiezen.
b. De deelnemer is bevoegd zijn inschrijving van een circuittraining en/of overige diensten schriftelijk te annuleren tot vier weken voor de geplande datum. In dat geval is hij per inschrijving de boekingskosten à 50,00 Euro verschuldigd en ontvangt hij het cursusgeld onder inhouding van deze boekingskosten retour. Het annuleren van een inschrijving binnen vier weken voor de datum is niet mogelijk. In dat geval kan echter wel een vervanger worden aangemeld, zoals omschreven in punt d.
c. Vanaf vier weken tot twee weken voor de geplande circuittraining kan een cursist zijn inschrijving en/of overige diensten niet meer annuleren, tenzij hij een medische verklaring kan overleggen waaruit verhindering om medische redenen blijkt. In geval de cursist een dusdanige medische verklaring overlegt, heeft de cursist de keuze uit 80% restitutie van het inschrijfgeld dan wel kosteloze omzetting van zijn inschrijving naar een andere circuittraining welke binnen 6 maanden vanaf de datum van annulering plaatsvindt. Het annuleren van een inschrijving binnen twee weken voor de circuittraining is niet mogelijk. In dat geval kan echter wel een vervanger worden aangemeld, zoals omschreven in punt
d.Indien een deelnemer om andere dan medische redenen verhinderd is deel te nemen aan de circuittraining waarvoor hij zich heeft ingeschreven, kan de deelnemer een vervanger aanmelden. Trackdays4all B.V. dient in dit geval tijdig, doch uiterlijk drie dagen voordat de circuittraining plaatsvindt, op de hoogte gesteld te worden van de naam en overige gegevens die ook ingevuld moeten worden op het digitale inschrijfformulier op de website. Trackdays4all B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling tussen de deelnemer en de vervanger.

Artikel 4, Betalingen van ‘circuittrainingen’ en ‘overige diensten’.
a.
Betaling van ‘circuittrainingen’ en ‘overige diensten’ kan geschieden door middel van: Het betalingssysteem iDeal, Bancontact, Giropay, MyBank, Sofortbanking en Maestro dat gekoppeld is aan de website van Trackdays4all B.V..
Betaling via creditcard kan met Visa, Mastercard, Postepay en Carte Bleue. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt een fee berekend van 6% over het totale inschrijfgeld om de creditcardkosten te dekken.
b. De deelnemer ontvangt na de transactie automatisch een betalingsbevestiging. Deze bevestiging dient als bewijs van inschrijving en plaatsing.
In het voorkomende geval waarin betaling reeds geschied is en plaatsing wegens volboeking onverhoopt niet meer mogelijk is, wordt de betaling binnen twee weken gestorneerd en wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Trackdays4all B.V. spant zich in deze omstandigheid te voorkomen door de inschrijving van volgeboekte circuittrainingen tijdig te sluiten.

Artikel 5, Aansprakelijkheid en eigen risico.
a.
Deelname aan trainingen geschiedt op geheel eigen risico. Deelnemer ziet af van iedere aansprakelijkheidsstelling van Trackdays4all B.V., de instructeurs en overige medewerkers, het circuit en de overige deelnemers, voor eventuele schade van welke aard dan ook zoals vervolgschade en lichamelijk letsel.
b. Trackdays4all B.V., haar instructeurs en overige medewerkers, en het betreffende circuit, zijn tegenover de deelnemers, personen die de deelnemers vergezellen en overige bezoekers alsmede hun erven en/of hun rechtverkrijgenden en/of andere derden niet aansprakelijk voor enige persoon en/of materiële schade en gevolgschade van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens het verblijf op het circuit waarop Trackdays4all B.V. haar trainingen organiseert en tijdens of als gevolg van deelname aan deze trainingen of andere door Trackdays4all B.V. georganiseerde activiteit is ontstaan, onverschillig door welke oorzaak, behoudens opzet en grove schuld.
c. Deelnemer is verplicht een adequate ziektekostenverzekering te hebben, afgestemd op de risico’s die deelname aan een training met zich meebrengt.
d. Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn en daarop ook nadrukkelijk te zijn gewezen door Trackdays4all B.V., dat het volgen van circuittraining, hoezeer ook eisen aan zorgvuldigheid en veiligheid in acht worden genomen door de organisator, een verhoogd risico met zich meebrengt.
e. Deelnemer verklaart met het hiervoor genoemde akkoord te gaan, alsmede dat hij/zij alle door hem/haar veroorzaakte schade buiten de baan aan eigendommen van Trackdays4all B.V., haar instructeurs en medewerkers, en het betreffende circuit en de daar werkzame personen zal vergoeden.

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer;
a. De informatie op deze website is door Trackdays4all B.V. met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Trackdays4all B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;
b. Trackdays4all B.V. tracht met deze website een zo actueel mogelijke weergave van prijzen, specificaties en voorwaarden te geven. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
c. Trackdays4all B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
d. Behoudens deze disclaimer, is Trackdays4all B.V. niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
e. De gebruiker vrijwaart Trackdays4all B.V. , de werknemers van Trackdays4all B.V., vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
f. De op deze website gepubliceerde teksten, grafisch materiaal, handelsnamen en logo’s zijn eigendom van Trackdays4all B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Trackdays4all B.V. worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trackdays4all B.V..